دسته‌ها
برنامه ها

هسته دانشجویی مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد ایران برگزار می کند


هسته دانشجویی مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد ایران برگزار می کند:
نشست آشنایی با اصول پزشکی مبتنی بر شواهد و معرفی مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد ایران
مکان:دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز