آنچه دانشجویان پزشکی باید بدانند

آنفلو آنزا این بیماری چیست و در مقابلش چه باید کرد؟

سخنرانی با موضوع HIV

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار میکند
سخنرانی با موضوع HIV(اپیدمیولوژی،تشخیص،درمان ومطالعات جدید)

هسته دانشجویی مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد ایران برگزار می کند

برگزاری اولین مدرسه پاییزه

برگزاری دومین دوره انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی