معرفی اعضا

سال 1401

سرپرست: خانم دکتر فائزه حمیدی

دبیر کل:امیررضا فرجی

اعضای شورای مرکزی:

امیررضا فرجی

سعید بردوده

رابعه زمانی

سنا جمالی

مهسا حیدری

پرهام خلیلی

شادی یوسف زاده

آرمین مهاری

مهدی منتظری

میلاد سلیمانی

سال1400

سرپرست:دکتر فائزه دقیق

دبیر کل:امیررضا فرجی

اعضای شورای مرکزی:

امیررضا فرجی

سعید بردوده

معصومه طالبی

سنا جمالی

مهسا حیدری

مهران علیمحمدی

سینا ساعی

شادی یوسف زاده

پریا حاجی حسین زاده

میلاد سلیمانی

سال 1397-1399

سرپرست:دکتر آزیتا فتح نژاد کاظمی

دبیر کل:امیررضا فرجی

اعضای شورای مرکزی:

امیررضا فرجی(98-99)

معصومه طالبی(98-99)

مهران علیمحمدی(98-99)

فرشته خوشوقت(98)

فاطمه صفدری(98)

پویا مقصودی(98)

سعید بردوده(99)

سناجمالی(99)

مهسا حیدری(99)

سینا ساعی(99)

شادی یوسف زاده(99)

پریا حاجی حسین زاده(99)

میلاد سلیمانی(99)