سرپرست و دبیر کل

سرکار خانم دکتر فائزه حمیدی سرپرست کمیته

آقای امیررضا فرجی دبیر کل کمیته